การตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ                                การพิมพ์ใบอนุญาต และการแสดงใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และคำขอนั้นได้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะได้รับใบอนุญาตรูปแบบ “ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์”
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 
https://develop.sesao19.go.th/datas/file/1610519791.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^