วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรสู่คุณภาพสากลตามมาตรฐานวิชาชีพครู
^