ประวัติ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
^