ประกาศรายชื่อรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน

         ตามที่ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท เด็กดีของแผ่นดิน และศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขึ้น เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์เดียวกัน นั้น

ในการนี้ มีผู้บริหารและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจาก 1) ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นความเป็นครูของแผ่นดิน อย่างน้อยร้อยละ 75 2) ผู้บังคับบัญชาให้การรับรองความประพฤติว่า เป็นผู้มีความประพฤติดี         มีความรับผิดชอบในหน้าที่ขยันเอาใจใส่ และไม่ถูกลงโทษทางวินัย http://develop.sesao19.go.th/datas/file/1610521113.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^