ประกาศรายชื่อรางวัลครูดีของแผ่นดินชั้นที่ 5

ตามที่ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท เด็กดีของแผ่นดิน และศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินขึ้น
เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีสมรรถนะสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสร้างเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ให้มีความรัก ความสามัคคี และอุดมการณ์เดียวกัน นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกครูให้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ชั้นที่ 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปี 2563
คือนายสงกรานต์ บุตตะวงค์ ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 
https://develop.sesao19.go.th/datas/file/1610520665.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^