ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล "ครูดีศรีเมืองเลย" ประจำปี 2564

        ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเลยได้ดำเนินการคัดเลือก “ครูดีศรีเมืองเลย”
ประจำปี พ.ศ. 2564เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการประกอบวิชาชีพ ด้วยการครองตน ครองคน
ครองงานจนเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณครู นั้น

        บัดนี้ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเลย” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าว      ให้บุคลากรในสังกัด ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ https://develop.sesao19.go.th/datas/file/1610520290.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^